1. EndeavourOS

2. KaOS

3. Manjaro Linux

4. Kaisen Linux

5. openSUSE

6. Linux Lite

7. Alpine Linux